ถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนางานวิจัย

พันธมิตรด้านการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศและมหาวิทยาลัย CMKL หน่วยงานนี้ยังมีอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือสวนวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางเพื่อสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ เพื่อกระตุ้นให้ภาคเอกชน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนใน EECI ตลอดจนมหาวิทยาลัยต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อให้สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนางานวิจัยภายใต้ความร่วมมือกันได้เขากล่าวว่าภายใน 5 ปีข้างหน้ารัฐบาลคาดว่าจะมีการลงทุนประมาณ 5 พันล้านบาทซึ่งจะเริ่มลงทุนในปีนี้ประมาณ 30 พันล้านบาทภายใต้โครงการ 20 ปี เอเจนซี่คาดการณ์ว่าการลงทุนของภาคเอกชนใน EECi ประมาณ 100 พันล้านในรอบ 20 ปีจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ